Кои сме ние

Нашият девиз
Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност !
Ние развиваме
способностите, интересите и таланта на децата, като се съобразяваме с индивидуалните особености на всяко дете.
Ние приемаме
и уважаваме Вашето дете и Вашето семейство като индивидуалност.
Ние се стремим
към усвояване на ключови умения, знания и отношения, които създават връзката между образователното съдържание и интегрирането му в детския свят.
Ние възпитаваме
и формираме общочовешки и национални ценности
Ние осигуряваме
оптимални условия за ранна социализация на децата, за тяхното здравословно, интелектуално и личностно развитие.

Мисия

  • За децата– да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете; да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие; да осигурява за всяко дете един желан свят, на детско щастие, свят на радост, уют и душевен комфорт.
  • За работещите в детската градина – да ги мотивира да реализират в най-висока степен уменията си, като им осигурява възможност за професионално – творческа изява и подкрепа.
  • За родителите – да осигури за родителите спокойствие за живота, здравето и възпитанието на децата им и ги убеди, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.
  • За всички,които ни партнират –да преоткрият късче от собственото си детство и да бъдат с нас. Нека всички заедно да вървим напред в името на най – святото – ДЕТЕТО!
  • Ние си партнираме,с родителите, като взаимоотношенията са базирани на взаимно разбиране, доверие, уважение и активно включване на семейството в живота на децата в детската градина, чрез иновативни форми на взаимодействие.
  • Ние сме щастливи,защото имаме отговорността да работим с Бъдещето на България!

Визия

Насочена е към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори: Детска градина – Семейство – Обществен съвет – Институции, като партньори в провеждането на различните дейности.

  • Предпочитана среда за 3–6-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и удовлетвореност от работата си.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

Нашият екип

“За да бъдеш в спомените на децата си утре, бъди част от живота им днес”

Барбара Джонсън

 

Детска градина „№107 „Бон-бон“ е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

В детската градина работят квалифицирани педагогически специалисти – млади, амбициозни, креативни и педагози с опит, с богата педагогическа практика и професионална реализация, подобряващи и надграждащи регулярно своята квалификация. Младият хъс и дългогодишният опит са в симбиоза в педагогически екип, както и връзката между традициите, и новаторството във възпитанието и обучението на нашите възпитаници. Педагогическите специалисти имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личното развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.

Екипът на ДГ№ 107 „Бон-бон“ “ с ентусиазъм и желание работи по посока на превръщане на детската градина в едно уникално и желана място, изключително приятно и интересно за децата, като времето прекарано от тях тук да бъде приказно, забавно  и необикновено.

 

 

Ръководство на детската градина : 1 директор

Преподавателски колектив : 8 учители

Непедагогически персонал: 9 човека, от които 1 счетоводител, 1 ЗАС, 1 готвач, 1 помощник готвач, 1 поддръжка сгради, 4 помощник-възпитатели.