СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпило писмо в министерството на образованието и науката  с  вх. № 0211-296/31.08.2021 г., от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, ЗДРАВНО ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА на детето да се предостави по служебен път на училищата/детските градини (напр. по електронна поща),  а при невъзможност да бъде изискана на хартиен носител от медицинските специалисти в образователните институции до края на календарната 2021 г.

Ел. поща на детска градина 107 „Бон-бон“  cdg7.bg@gmail.com

От ръководството