Информация за деца-бежанци от Украйна

Децата в предучилищна възраст, бежанци от Украйна се настаняват в образователните институции в Р България, съгласно изискванията на Наредба №3/06.04.2017г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образованието и науката.

Родителите на децата -бежанци, следва да подадат заявление /Приложение №1 към чл., ал.1 от Наредба №3/06.04.2017г./ до началника на РУО София-град на адрес, гр.София, ул.“Антим I“№17, ет.4, деловодство.

Допълнителна информация във връзка с приема и обучението в държавните и общинските детски градини и училища на децата и учениците, търсещи или получили международна или временна закрила, може да получите на сайта на РУО.

НАРЕДБА № 3 ОТ 06.04.2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

вижте ТУК